Dziennik | Plan lekcji | Kontakt            

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strony internetowej Zespołu Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu

Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony internetowej Zespołu Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne

 • Brak

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Michał Martyński.
 • E-mail: michal.martynski@zsken.pl
 • Telefon: 61 8 32 19 49

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu
 • Adres: 61-472 Poznań,
  ul. Świerkowa 8
 • E-mail: zsm@poznan.interklasa.pl
 • Telefon: 61 8 32 19 49

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przed wejściem do budynków znajdują się schody. Przy wejściu do budynku B zamontowana została platforma podjazdowa umożliwiająca wjazd osobom z niepełnosprawnościami. Istnieje możliwość wejścia z psem asystującym. Przed budynkami znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Wewnątrz budynków brakuje rozwiązań architektonicznych, np. wind,  umożliwiających osobom z niepełnosprawnościami dotarcie na wyższe kondygnacje.