Dziennik | Plan lekcji | Kontakt            

Historia i patron

Historia szkoły

Zespół Szkół Mechanicznych im. KEN powstał w roku 1976 na skutek połączenia dwóch wcześniej istniejących szkół mechanicznych:

 • Zespołu Szkół Zawodowych ZPM H .Cegielski- przyzakładowej szkoły Zakładów Przemysłu Metalowego H. Cegielski
 • Zespołu Szkół Technicznych im. KEN – Szkoły Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego – ZST Min. Przem. Ciężkiego.

ZSZ HCP

1924 – 39 Szkoła Przemysłowa przy Zakładach HCP
1945 Reaktywowanie szkoły
1951 Zmiana nazwy – Zasadnicza Szkoła Zawodowa
1955 – 57 Likwidacja szkół przyzakładowych
IX.1957 Wznowienie działalności Szkoły
1962 Utworzenie Technikum Mechanicznego dla Pracujących
od 1963 Budynek dyrekcji HCP siedzibą szkół
zajęcia praktyczne odbywają się w Zakładach HCP
1963 Nowy budynek szkolny przy ul. Dzierżyńskiego 198
1967 Połączenie szkół: Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Technikum
Mechanicznego

Nowa nazwa szkoły:

 • Zespół Szkół Zawodowych przy Zakładach Przemysłu Metalowego HCP

1974 Nowy typ szkoły: Średnie Studium Zawodowe
1962 – 76 Utworzenie Filii Szkoły w Śremie
1976 Połączenie szkół z ZST Min.Przem.Ciężkiego

ZST Min.Przem.Ciężkiego

1918 Dokształcająca Szkoła Przemysłowa przy ul. Inżynierskiej
1930 Zmiana nazwy: Dokształcająca Szkoła Zawodowa
1945 Reaktywacja szkoły
1947 Zmiana nazwy: Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa w Poznaniu
1947 Przyłączenie Państwowego Gimnazjum Mechaniczno-Elektrycznego
1956 Własny budynek warsztatów szkolnych przy ul. Świerkowej 10
1966 Nowy budynek szkolny przy ul. Świerkowej 8

1971

Nowa nazwa Szkoły:

 • Zespół Szkół Technicznych Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego

W skład Zespołu wchodziły:

 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa
 • Techniku Mechaniczne 5-letnie
 • Techniku Mechaniczne na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej
 • Liceum Zawodowe od 1974 r.

Nazwa szkoły:

 • Zespół Szkół Mechanicznych im.KEN Zakładów Przemysłu Metalowego H. Cegielski

1976 Połączenie szkół z ZSZ HCP.
1990 Rezygnacja ZPM H.Cegielski z posiadania szkoły.

Nowa nazwa Szkoły:

 • Zespół Szkół Mechanicznych im.Komisji Edukacji Narodowej

Historia składu Zespołu Szkół:

 • Technikum Mechaniczne 5-letnieLiceum ZawodoweLiceum ProfilowaneZasadnicza Szkoła ZawodowaTechnikum dla dorosłych ( na podb.ZSZ )
 • Średnie Studium Zawodowe

1999 Powołanie Liceum Ogólnokształcącego w ramach Zespołu Szkół Mechanicznych im. KEN
2002 Powołanie nowych typów szkół w związku z reformą szkolnictwa.

Obecny skład Zespołu Szkół:

 • Liceum Ogólnokształcące
 • Technikum Mechaniczne
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa
 • XXIX Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (w systemie zaocznym)

Patron

Komisja Edukacji Narodowej

Została powołana w Polsce przez Sejm 14 października 1773 na wniosek króla Stanisława Poniatowskiego. Komisja była pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w Polsce i pierwszą tego typu instytucją w Europie. Reforma szkolnictwa miała stanowić istotne ogniwo reformy państwa. Jej celem było wykształcenie pokolenia Polaków świadomych swych obowiązków obywatelskich, wyposażonych w wiedzę użyteczną, opartą na ówczesnych zdobyczach nauki.
Głównym inicjatorem i architektem powstania Komisji był ksiądz Hugo Kołłątaj, który odgrywał w jej działaniu rolę “szarej eminencji”. Najbardziej zasłużonymi, “oficjalnymi” członkami byli posłowie wywodzący się z magnackich rodzin i rodzin powiązanych z tzw. Familią, m.in.: Adam Kazimierz Czartoryski, Joachim Chreptowicz, Ignacy Potocki i Andrzej Zamoyski.
Opracowano nowe programy nauczania i podręczniki szkolne. Mniejszy nacisk położono na przedmioty językowe, zmniejszono zakres nauczania łaciny, wprowadzono przedmioty przyrodnicze i fizyczne, historię, geografię, a także elementy nauk rolniczych i medycznych. Całkowicie nowym przedmiotem była “nauka moralna” oparta na prawie naturalnym.

Działalność Komisji jest trudna do przecenienia w historii Polski.

Stworzyła podwaliny pod nowoczesny system szkolny:

 •     sprawną administrację
 •     unowocześnione programy nauczania
 •     jasno wytyczone cele wychowania,
 •     metody kształcenia oparte na doświadczeniu i racjonalnym ujmowaniu zjawisk.

Wiele wskazań zawartych w “Ustawach” zachowało aktualność po dzień dzisiejszy.
Kilkudziesięciotysięczna kadra nauczycielska wykształcona przez Komisję kontynuowała działalność w jej duchu jeszcze długo po utracie przez Rzeczpospolitą niepodległości wychowując kolejne pokolenia nowocześnie wykształconej młodzieży, dzięki której przetrwała polska kultura i język.