Dziennik | Plan lekcji | Kontakt            

Oddział przygotowania wojskowego OPW

Przedmioty rozszerzone: język angielski, wiedza o społeczeństwie, geografia.

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie.

Języki: język angielski- kontynuacja i do wyboru: język niemiecki, język hiszpański.

Program klasy realizowany jest przez szkołę w części teoretycznej, oraz przez wyznaczoną jednostkę wojskową w części praktycznej. Szkołę kończyć będzie 50-godzinny obóz szkoleniowy przeprowadzony na początku klasy czwartej.

Absolwentki i absolwenci OPW będą mogli w przyszłości podjąć studia wojskowe, a dodatkowo znaleźć zatrudnienie w wojsku a także podjąć studia na wszystkich wybranych uczelniach wyższych.

Cele programu szkolenia realizowanego w OPW:

1)kształtowanie postaw obronnych i patriotycznych młodzieży oraz wzmacnianie szacunku do symboli narodowych i wojskowych, historii i tradycji orężnych SZRP;

2)zdobycie wiedzy o organizacji i funkcjonowaniu SZRP oraz przygotowanie uczniów do pełnienia różnych rodzajów służby wojskowej (zawodowej, terytorialnej, kandydackiej oraz w rezerwach osobowych);

3)kształtowanie kompetencji przydatnych w służbie wojskowej oraz zdolności obronnych.

Ponadto realizacja programu szkolenia jest ukierunkowana na:

1) promocję obronności i SZRP;

2) wspieranie systemu odbudowy rezerw osobowych SZRP;

3)upowszechnienie wiedzy z zakresu zagadnień obronno-ochronnych oraz umiejętności racjonalnego zachowania w obliczu zagrożeń militarnych i niemilitarnych (np. klęsk żywiołowych);

4)przygotowanie młodzieży do świadomego i efektywnego uczestnictwa w przedsięwzięciach obronnych państwa.

W Oddziale Przygotowania Wojskowego wyposażenie i umundurowanie każdego ucznia jest bezpłatne.

Warunkiem przyjęcia do klasy jest test sprawności fizycznej.