Rodzice kandydatów do szkół prowadzących kształcenie zawodowe
Dyrektorzy publicznych techników i branżowych szkół I stopnia

Do 18 sierpnia br. do godz. 15.00 należy potwierdzić wolę przyjęcia do
danej szkoły ponadpodstawowej poprzez przedłożenie m.in. zaświadczenia
lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio
orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku
przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

Wielkopolski Kurator Oświaty przypomina, iż w przypadku braku
możliwości przedłożenia ww. zaświadczenia lub orzeczenia w powyższym
terminie rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły, wskazując
na przyczynę niedotrzymania terminu.
Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej do 18
sierpnia br. do godz. 15.00.

Ww. zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do
której kandydat został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września
2020 r.
Niezłożenie w terminie do dnia 25 września 2020 r., odpowiednio
zaświadczenia lub orzeczenia, jest równoznaczne z rezygnacją z
kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.

Jednocześnie przypominamy, iż wykaz jednostek wykonujących badania
lekarskie na terenie województwa wielkopolskiego znajduje się na
stronie internetowej Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w
Poznaniu. Adres: https://wcmp.pl/badania-uczniow-i-studentow.html

Odpowiednie badania przeprowadzane są na podstawie skierowania
wydanego przez szkołę, do której ubiega się kandydat.

p.o. Wielkopolski Kurator Oświaty
Zbigniew Talaga