Załącznik do Zarządzenia nr 23/2019/2020 

Komunikat Dyrektora ZSM im. KEN w Poznaniu
z dnia 18 maja 2020 r.
w sprawie zasad organizacji konsultacji dla maturzystów od 25 maja 2020 r.
oraz uczniów od 1 czerwca 2020 r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia, przygotowało szereg wytycznych przeciwepidemicznych, które przede wszystkim zapewnią maturzystom oraz uczniom szkół bezpieczne konsultacje w czasie epidemii związanej z COVID-19.

  1. W związku wydaniem wyżej wymienionych wytycznych dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu określił zasady organizacji konsultacji dla maturzystów XXIX Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum Mechanicznego w okresie od 25 maja 2020 r. a także od 1 czerwca konsultacji dla uczniów pozostałych klas Zespołu Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej
    w Poznaniu.
  2. Maturzyści będą mogli skorzystać z konsultacji osobistych z przedmiotów egzaminacyjnych, a jeśli zajdzie taka potrzeba także z innych przedmiotów.
  3. Uczniowie będą mieli możliwość nie tylko poprawić swoje oceny, ale również uzupełnić braki z ostatniego semestru, który w głównej mierze odbywał się zdalnie.
  4. Konsultacje maturzystów i uczniów z nauczycielami, będą odbywały się z zachowaniem wszelkich zasad ostrożności.
  5. Z zajęć w formie konsultacji w szkole będą mogli korzystać maturzyści i uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.
  6. W oparciu o wydane wytyczne informuję o zasadach obowiązujących maturzystów
    i uczniów związanych z konsultacjami.

MATURZYSTA ORAZ UCZEŃ:

– otrzymuje możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych i może zapoznać się
z ich harmonogramem na stronie internetowej oraz poprzez e’dziennik,

– nie może umawiać się na konsultacje, jeżeli jest chory lub w jego domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji; wówczas wszyscy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza,

– jeżeli umówi się na konsultacje, a nie może przyjść, powinien zgłosić ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia,

– zabiera do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów; w szkole nie będzie mógł ich pożyczać od innych uczniów,

– w drodze do i ze szkoły korzysta z osłony na usta i nos oraz zachowuje dystans społeczny,

– przed wejściem do szkoły obowiązkowo powinien zdezynfekować ręce, a jeżeli ma przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast musi umyć ręce,

– z szatni korzysta według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły, które poda w kolejnym komunikacie,

– bezwzględnie musi stosować zasady higieny: często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie, zachować dystans, a także unikać dotykania oczu, nosa i ust,

– powinien zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania; stosownie zwracać uwagę innym w tym zakresie,

– unika większych skupisk maturzystów i uczniów, zachowuje dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły,

– jeżeli korzysta z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaje się ze zmienionymi szczegółowymi zasadami wypożyczania książek, które zostaną podane w kolejnym komunikacie.

 

                                                                                                DYREKTOR
Małgorzata NAWOJCZYK