Jesteśmy też na:
61 8 32 19 49
zsm@poznan.interklasa.pl
Dowiedz się więcej:

 


Projekty unijne:
Pozycjonowanie stron www

Wyniki ewaluacji AAB !!!

Pragniemy podzielić się z wszystkimi naszym wspólnym sukcesem i z dumą zaprezentować wyniki ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w Technikum Mechanicznym wchodzącym w skład Zespołu Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu. W dniach od 19 marca do 2 kwietnia 2012 roku zespół wizytatorów ds. ewaluacji z Kuratorium Oświaty w Poznaniu przeprowadził w naszej szkole badanie tego typu.

Ewaluacja polega na zbieraniu i analizowaniu informacji:

- o efektach działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły (na podstawie danych informujących o wynikach pracy szkoły odzwierciedlonych w umiejętnościach, zachowaniach, postawach, działaniach uczniów i w osiąganych przez nich rezultatach na różnego rodzaju testach, egzaminach),

- o procesach zachodzących w szkole lub placówce (na podstawie danych, które informują o procesach i działaniach zachodzących i podejmowanych w szkole, a decydujących o sposobie funkcjonowania, charakterze szkoły i przede wszystkim prowadzących do pożądanych efektów),

- o funkcjonowaniu szkoły lub placówki w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów (na podstawie danych informujących o sposobie współpracy ze środowiskiem i funkcjonowaniu w środowisku oraz wykorzystaniu tych zasobów w procesie nauczania i uczenia się),

- o zarządzaniu szkołą (na podstawie danych informujących o sposobach zarządzania decydujących o jakości działań podejmowanych w szkole).

Ewaluacja ma na celu zebranie informacji i ustalenie poziomu spełniania przez szkołę wymagań zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Szkoła może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:

Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę

Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez

szkołę.

Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę .

Wyniki ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w Technikum Mechanicznym w Poznaniu przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji z Kuratorium Oświaty:

wymaganie                                  
          poziom spełniania wymagania
obszar: Zarządzanie
 
Funkcjonuje współpraca w zespołach B
Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny
A
Szkoła lub placówka ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie
A

 

Szczegółowy raport z ewaluacji przeprowadzonej w naszej szkole wraz z komentarzem znajduje się na stronie: 

http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000138057128.pdf


 


Do wakacji pozostało:
149
22
41


Ochotnicza straż pożarna


Imprezy dla dzieci