Dziennik | Plan lekcji | Kontakt

Kursy zawodowe

Reforma szkolnictwa zawodowego wprowadziła, od września 2012, w miejsce szkół dla dorosłych, nową formę kształcenia – kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ). Kwalifikacyjny kurs zawodowy to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie np. monter mechatronik, technik mechatronik, będzie mogła otrzymać osoba, która posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze lub średnie) oraz zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli posiada świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie. Wykaz kwalifikacji/kursów kwalifikacyjnych/planowanych do wprowadzenia w Zespole Szkół Mechanicznych im. KEN w Poznaniu

Oznaczenie
kwalfikacji

Nazwa kwalfikacji/kwalfikacyjnego
kursu zawodowego

Nazwa zawodu Symbol cyfrowy zawodu
E.3 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych monter mechatronik 742114
technik mechatronik 311410
E.4 Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych monter mechatronik 742114
E.18 Eksploatacja urządzeń i systeów mechatronicznych technik mechatronik 311410
E.19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych technik mechatronik 311410
E.7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych Elektryk 741103
Elektromechanik 741201
E.8 Montaż i konserwcja instalacji elektrycznych Elektryk 741103
E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instacji elektrycznych technik elektryk 311303
M14 Montaż i naprawa elementów i układów optycznych  technik optyk
M 30 Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych  technik optyk

Kursy kwalfikacyjne są bezpłatne i będą organizowane w formie zaocznej lub stacjonarnej, dziennej lub wieczorowej zgodnie z preferencjami uczestników.

Ankieta rekrutacyjna