W dniach od 13 sierpnia do dnia 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 należy potwierdzić przez rodzica kandydata wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej,
a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do dnia 18 sierpnia 2020 r.
do godz. 15.00.
Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020 r.

Nieprzedłożenie do dnia 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

W dniu 19 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00 zostaną podane do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Do dnia 20 sierpnia 2020 r. Wielkopolski Kurator Oświaty opublikuje informację o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

Informacja o liczbie wolnych miejsc w poszczególnych szkołach będzie dostępna również
na stronie portalu oświatowego  Urzędu Miasta Poznania.   

Zwracamy uwagę, że po 20 sierpnia 2020 r. naboru na wolne miejsca będą dokonywali dyrektorzy szkół i to bezpośrednio do nich należy zwracać się z wnioskiem o przyjęcie kandydata.